Lessons to be learned from the German Modernising Apartment Ownership Act of 2020 (WEMoG 2020) on structural alterations to a scheme building with an emphasis on the promotion of electromobility by the installation of charging stations for electrical vehicles

Lessons to be learned from the German Modernising Apartment Ownership Act of 2020 (WEMoG 2020) on structural alterations to a scheme building with an emphasis on the promotion of electromobility by the installation of charging stations for electrical vehicles

Author: CG Van der Merwe

ISSN: 1996-2207
Affiliations: Research Fellow, Department of Private Law, University of Stellenbosch, Emeritus Professor in Civil Law, University of Aberdeen and the Law Faculty, University of Stellenbosch
Source: Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg, Issue 1, 2024, p. 1-19
https://doi.org/10.47348/TSAR/2024/i1a1

Abstract

Ingevolge artikel 20(1) van die Duitse Moderniserende Deeltitelwet (Wohnungseigentumsmodern­isierungsgesetz WEMoG) mag deeleienaars struktuurveranderinge aan die deeltitelgebou aanbring wat instandhouding en herstelwerk aan die gebou oorskry. Dit kan gedoen word deur hetsy ’n besluit op ’n algemene vergadering geneem deur twee derdes van die deeleienaars aanwesig op daardie vergade-ring wat meer as die helfte van die totale mede-eiendomsaandele in die gemeenskaplike eiendom het óf deur ’n gewone meerderheidsbesluit wat ’n individuele deeltiteleienaar magtig om die verandering te onderneem. Ingevolge artikel 20(2) van die Duitse Moderniserende Deeltitelwet kan ’n deeleienaar of huurder aanspraak maak op struktuurveranderinge aan die gebou vir die aanleg van laaigeriewe vir elektriese voertuie, die verwydering van gedeeltes van die gebou wat die bewegingsvryheid van be­jaarde persone of persone met ’n fisiese gestremdheid aan bande lê, struktuurveranderinge wat inbreuk in deeltiteleenhede hokslaan en wat die opvang van die internet in eenhede verbeter. Ingevolge artikel 20(4) mag struktuurveranderinge wat ’n residensiële skema prinsipieel herontwerp of wat een deeleie­naar ongeregverdig sonder sy toestemming teenoor die ander deeleienaars benadeel nie toegelaat word of deur ’n eienaar of huurder aangevra word nie. Betreffende elektromobiliteit word die lede van die bestuursliggaam ingevolge die bogenoemde super meerderheidsbesluit toegelaat om ’n laaigerief teen die buitemuur van die gebou te installeer (wall box) en dit deur elektriese kabels aan die bestaande kragbron te verbind.

In beginsel dra die deeleienaar die koste van die struktuurverandering wat hy of sy aanbring of wat namens hom of haar deur die bestuursliggaam aangebring word en is hy of sy alleenlik geregtig om die verandering te benut. Indien die lede deur ’n superbesluit die verandering goedgekeur het, word die koste verbonde aan die verandering proporsioneel volgens hulle mede-eiendomsaandeel tussen al die lede van die bestuursliggaam verdeel en mag hulle die verandering dienooreenkomstig gebruik. Slegs in die geval waar die koste verbonde aan die verandering onproporsioneel is tot die voordele wat die verandering meebring en waar die koste nie binne ’n redelike tyd afbetaal sal kan word nie, hoef die lede wat teen die besluit gestem het, nie by te dra tot die koste nie. Hierdie lede mag egter later deur betaling van ’n vasgestelde bedrag bydra tot die koste van die verandering om sodoende medegebruik van die verandering byvoorbeeld die herlaaigerief of kragopwekkingseenheid te verkry.

Volgens die Suid-Afrikaanse Regulasies ingevolge die Wet op die Bestuur van Deeltitelskemas sal slegs struktuurveranderinge wat elektromobiliteit bevorder in luukse deeltitelskemas geklassifiseer word as veranderings wat redelik noodsaaklik is. Sodanige verandering sal egter slegs aangebring kan word indien die trustees die lede vir 30 dae vooraf skriftelik ingelig het omtrent die totale koste van die voorgenome verandering, hoe die regspersoon die koste gaan betaal, wat die effek van die verandering sal wees en hoekom dit noodsaaklik is. Indien enige lid tydens die 30 dae aandui dat ’n spesiale vergadering omtrent die aangeleentheid byeengeroep moet word, moet die trustees die vergadering belê en kan die verandering slegs deurgevoer word indien dit bekragtig word deur ’n spesiale besluit.

Gedragsreël 4(2) bepaal dat die eienaar of okkupeerder van ’n deel geag word toestemming van die trustees te verkry het om ’n sluit- of veiligheidstoestel te installeer ten einde bewoners teen indringers te beskerm of ’n vensterskerm aan te bring wat diere en insekte verhoed om die deel binne te kom. Hierdie struktuur ter beskerming moet behoorlik aangebring word en moet ooreenstem met die ontwerp, kleur, en materiaal wat skriftelik deur die trustees goedgekeur is.

Daar is geen gesag in die Suid-Afrikaanse reg betreffende struktuurveranderinge wat die verwydering van gedeeltes van die gebou wat die bewegingsvryheid van gestremde persone aan bande lê, of die verbetering van internetontvangs van deeltiteleienaars magtig nie.

Ten einde tred te hou met die omgewingskrisis, die wêreldwye bevordering van elektromobiliteit, die beskerming van die regte van persone met gebreke, die beskerming van dele teen inbrake en die verbetering van internetontvangs van dele, sal die Suid-Afrikaanse wetgewer moet besluit watter van die Duitse maatreëls oor struktuurveranderinge nagevolg moet word en of verdere gevalle soos die oprigting van sonkragopwekkingstasies ook geprivilegeer moet word. Weens die omslagtige manier waarop eienaars of huurders van deeltiteleenhede in die Duitse Moderniserende Wet geprivilegeer word, verkies ek die benadering van die Oostenrykse wetgewer wat die toestemming van al die eienaars tot die struktuurveranderinge onder sekere omstandighede veronderstel.

Die 2023 Oostenrykse wetgewing standaardiseer die bepalings vir die oprigting van gemeenskaplike kragopwekkingstasies om te voorkom dat oprigting van individuele kragstasies in die weg staan van gemeenskaplike opwekkingstasies.

Wind farms and fantasy dinners

Wind farms and fantasy dinners

Author: A Firth

ISSN: 1996-2207
Affiliations: Non-resident Teacher for Intellectual Property and Knowledge Management for the Master’s Programme at Maastricht University; Visiting Professor, Newcastle Law School; Professor Emeritus in Law, University of Surrey
Source: Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg, Issue 1, 2024, p. 20-30
https://doi.org/10.47348/TSAR/2024/i1a2

Abstract

Immaterieel goedereregte vorm deel van die vermoënsregte en is as sodanig boedelbates met ’n potensiële ekonomiese waarde. Saam met ander vermoënsbates kan dit ’n bousteen vorm van ’n kapitalistiese besigheidsmodel wat wins najaag ook uit verbruikbare bates. Die tipiese kenmerke van die post-industriële fase met die kenmerkend hoë persentasie aan vermorsing van hulpbronne kan ook ten aansien van die immateriële goedereregte negatief druk uitoefen op toekomstige geslagte. ’n Toekomstige verandering in ingesteldheid wég van die maklike wegsmyt en vervanging van alle gebruikte toerusting ná ’n era van gewaardeerde hergebruik of herwinning van waardevolle grondstowwe teen die toenemende vermorsing van skaars hulpbronne stuit teen gevestigde immaterieel goedereregte wat waak teen aanklamping en namaaksels. Plagiaat maak by ontstentenis van ’n toegekende lisensie vir gereguleerde benutting van die beskermde immateriële belang direk inbreuk op belange van die patentreghebbende of die outeur of komponis van die beskermde werk.

In hierdie bydrae reageer die outeur op temas wat tydens ’n ius commune-werkswinkel aangebied aan die Universiteit te Maastricht oor grensverskuiwende tegnologie en ’n sirkel-ekonomie gehou is. In plaas daarvan om die standaard liniêre ekonomiese model na te volg van verbruik en verwerking van grondstowwe en uiteindelik vermorsende afval, moedig ’n sirkel ekonomie die deel, hergebruik en herbestemming van bates aan. In die bydrae word twee uitsprake bespreek waarin volgens die tersake wetgewing van die Verenigde Koninkryk uitspraak gelewer is en waarin die gedagte onderliggend aan deel en herbestemming van immateriële bates ter uiting kom.

In die eerste saak, Siemens Gamesa Renewable Energy A/S v GE Energy (UK) Limited, is die hergebruik en deel deur middel van kruisverwysing van formulerings benut in verdrag- en wetstekste ontrafel om te beslis of die Britse oktrooi- of patentreg ook toepassing vind met betrekking tot ’n windplaas wat aangelê is buite die gebiedswaters van Groot Brittanje. Die regbank beslis dat die patentwetgewing van Groot Brittanje nie uitgebrei is en van toepassing is op die deel van die seegebied wat kragtens die seereg as eksklusiewe ekonomiese sone tussen het Verenigde Koninkryk en die Europese Vasteland geleë is nie. Daar is egter beslis dat dit wel strek tot die kontinentale plaat wat dieselfde oppervlakte insluit. Die twee sones gee eksklusiewe bevoegdhede oor verskillende aldaar te vinde natuurlike hulpbronne.

Die tweede saak, Shazam Productions Ltd v Only Fools The Dining Experience Ltd, handel oor die herbestemming van persoonlikhede, insidente, grappe en kwinkslae ontleen aan ’n gewilde televisiereeks “Only Fools and Horses”. Die hof beslis vir die eerste keer in die Engelse reg dat outeursreg wel insluit die beskerming van die fiktiewe persoonlikhede soos dit beskerming bied aan die hele werk waarmee dit vereenselwig word. In die proses kom ook ter sprake tot welke mate die verweer van eerlike hantering van die idee vir doeleindes van parodie, pastiche en karikatuur steek hou. In geskil was of die outeursreg van toepassing op die televisiereeks verhinder dat die onderliggende idee herbenut kan word deur ’n ander vir eie gewin.

Curbing company phoenix activity through the application of fraudulent and reckless trading provisions

Curbing company phoenix activity through the application of fraudulent and reckless trading provisions

Authors: A Basson and K Van der Linde

ISSN: 1996-2207
Affiliations: LLD student, University of Johannesburg; Professor of Corporate Law, University of Johannesburg
Source: Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg, Issue 1, 2024, p. 31-43
https://doi.org/10.47348/TSAR/2024/i1a3

Abstract

Na analogie van die mitiese voël wat uit sy eie as herrys, word die term feniksaktiwiteit gebruik om te verwys na die verskynsel waar ’n sukkelende (ou) maatskappy vervang word met ’n tweede (nuwe) maatskappy wat wesenlik dieselfde besigheid bedryf en wat deur dieselfde persone beheer word.

Die gemeenskaplike onderskeidende kenmerke van alle onwettige of bedrieglike feniksbedrywighede is dat die ou maatskappy se bates of besigheid sonder voldoende teenwaarde aan die tweede maatskappy oorgedra word en dat daar die bedoeling is om skuldeisers te bedrieg deur die afdwinging van hul eise te ontduik. Hoewel hierdie verskynsel in ander jurisdiksies ondersoek is, en dit selfs tot regshervorming gelei het, is daar nog nie in Suid-Afrika daaraan aandag geskenk nie. Die artikel toon aan dat sulke gevalle wel in Suid-Afrika voorkom.

Die outeurs ondersoek die geskiktheid van bepalings oor die bedrieglike of roekelose bedryf van maatskappye se besigheid as maatreëls om skadelike feniksbedrywighede te beperk of die gevolge daarvan aan te spreek. In hierdie verband word ondersoek ingestel na artikel 22 van die Maatskappywet 71 van 2008 in samehang met verwante bepalings asook die bekende artikel 424 van die herroepe Maatskappywet 61 van 1973, wat as deel van hoofstuk 14 van daardie wet steeds as oorgangsmaatreël geld ten opsigte van maatskappye in likwidasie.

Die gevolgtrekking is dat, hoewel onwettige feniksbedrywighede as die bedrieglike bedryf van besigheid aangemerk kan word, hierdie bepalings nie behoorlik toegepas word nie. Daar is ’n oordrewe fokus op private afdwinging deur middel van statutêre siviele aanspreeklikheid, wat nie ingevolge die 2008-wet blyk moontlik te wees nie. Van openbare afdwinging deur middel van strafregtelike vervolging asook deur middel van die Maatskappye en Intellektuele kommissie se bevoegdhede om klagtes te ontvang en te ondersoek en in gepaste gevalle te beveel dat ’n maatskappy sy besigheidsbedrywighede moet staak, kom daar nie veel nie. Groter bewustheid van die feniksverskynsel mag dalk tot beter afdwinging van die verbod op bedrieglike of roekelose handeldryf lei. Bepalings wat spesifiek teen die tipiese eienskappe van fenikspraktyke gerig is, behoort ook oorweeg te word aangesien dit kan bydra tot die voorkoming van sodanige aktiwiteit.

The “leading case” that continues to confound: Badenhorst v Badenhorst 2006 2 SA 255 (SCA) and the need, in response to Justice Binns-Ward, for a nuanced approach to piercing the veneer of abused trusts at divorce (part 1)

The “leading case” that continues to confound: Badenhorst v Badenhorst 2006 2 SA 255 (SCA) and the need, in response to Justice Binns-Ward, for a nuanced approach to piercing the veneer of abused trusts at divorce (part 1)

Author: B Smith

ISSN: 1996-2207
Affiliations: Senior Lecturer: Research, The IIE’s Varsity College, South Africa; Extraordinary Professor of Private Law, University of the Free State
Source: Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg, Issue 1, 2024, p. 44-63
https://doi.org/10.47348/TSAR/2024/i1a4

Abstract

Hierdie bydrae poog om die siening van regter Binns-Ward in ’n referaat wat gedurende 2022 gelewer is, waarin hy ageer dat geen Suid-Afrikaanse hof tot dusver die trustsluier vir doeleindes van die vermoënsregtelike gevolge van egskeiding gelig het nie, te beoordeel. Daar word aan die hand gedoen dat alhoewel die korrekte uitleg van die toonaangewende uitspraak in Badenhorst v Badenhorst (2006 2 SA 255 (HHA)) deur ons howe steeds onseker is, drie gevolgtrekkings bereik kan word wat lynreg indruis teenoor dié van regter Binns-Ward.

Die eerste is dat die Badenhorst-uitspraak – wat oor ’n herverdeling-van-bates-bevel ingevolge artikel 7 van die Wet op Egskeiding 70 van 1979 gehandel het – wel ’n lig van die trustsluier behels het, na aanleiding van die uitoefening van ’n gemeenregtelike bevoegdheid wat onafhanklik staan van enige diskresie wat moontlik ingevolge die Wet op Egskeiding of die Wet op Huweliksgoedere 88 van 1984 uitgeoefen mag word. In die Badenhorst-saak is dit bewerkstellig deur die appellant se voldoening aan die sogenaamde “beheer-toets”, ingevolge waarvan aangetoon is dat die respondent se misbruik van die trustvorm behels het dat sy persoonlike boedel onderwaardeer is. Voldoening aan hierdie toets was egter nie genoeg om die appellant toe te laat om in die respondent se (herwaardeerde) boedel te deel nie; dit kon slegs gebeur indien die toepassing van subartikels 7(4) en (5) ’n verband (nexus) geskep het tussen die uitoefening van die gemeenregtelike bevoegdheid en bateverdeling ingevolge die tersaaklike huweliksgoederestelsel (algehele skeiding van goedere).

Tweedens is die remedie wat aan die appellant voorsien is inderdaad ’n remedie vir die misbruik van die trustvorm, in die sin dat daar gepoog is om ’n verpligting wat aan die appellant by egskeiding verskuldig is (te wete die moontlikheid van ’n herverdelingsbevel ingevolge subartikel 7(3) van die Wet op Egskeiding) te omseil. Hierdie remedie behels ’n “beperkte beskouingsbevel” ingevolge waarvan ’n gade se persoonlike aanspreeklikheid bepaal word deur die trustbates in ag te neem sonder dat beslag gelê mag word op daardie bates. Hierdie persoonlike aanspreeklikheid het behels dat die waarde van die trustbates toegevoeg is tot die respondent se boedel vir doeleindes van die herverdelingsbevel soos deur die appellant aangevra. Hierdie gevolgtrekking strook met die beginsels wat ek aanvoer toegepas behoort te word gegewe die genuanseerde konteks van trustmisbruik in die egskeidingsverband en die eiesoortige aard van die regsverpligting wat gepoog is omseil te word.

Derdens word, na aanleiding hiervan, die gevolgtrekking bereik dat die “beheer-toets” in die Badenhorst-saak inderdaad – soos tereg bevind is in PAF v SCF (2022 6 SA 162 (HHA)) – toepassing behoort te geniet waar, onder andere, die aanwasbedeling ter sprake is. Voorts word aan die hand gedoen dat regter Binns-Ward se onderskrywing van die uitspraak in MJK v IIK (2023 2 SA 158 (HHA)) ter onderskraging van sy standpunte onoortuigend is, weens die inherente tekortkominge van daardie hof se ratio decidendi.

Die formeelregtelike grondslag van die ex contractu-eis vir skadevergoeding weens kontrakbreuk

Die formeelregtelike grondslag van die ex contractu-eis vir skadevergoeding weens kontrakbreuk

Author: S Cornelius

ISSN: 1996-2207
Affiliations: Professor en Hoof van die Departement Privaatreg, Universiteit van Pretoria
Source: Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg, Issue 1, 2024, p. 64-74
https://doi.org/10.47348/TSAR/2024/i1a5

Abstract

Parties generally enter into contractual relations with the sincere intention to fulfil all the obligations created in terms of their contract. However, for various reasons, parties sometimes do not comply with the terms of their contract. Where a party fails or refuses to perform their obligations as specified in their contract, that party commits breach of contract and the normal consequences for breach then ensue. One of these consequences is that the injured party may institute a claim for damages.

The nature of this remedy has been called into question. Is a claim for damages due to breach of contract derived from the contractual relationship between the parties, or is it no more than a delictual claim presented under the guise of contract? The fundamental values underlying the law of contract are consensus and reliance, as well as freedom of contract, sanctity of contract (pacta sunt servanda), good faith and privity of contract.

Freedom of contract and sanctity of contract demand that contracts that are freely entered into must be honoured and enforced. From this arises the principle that breach of contract occurs even if the failure or refusal to abide by the contract cannot be attributed to fault in the sense of a wilful disregard of the contract or a negligent failure to abide by the contract. This is in stark contrast with delict, where fault is generally required for liability. Furthermore, reliance and good faith also demand that the parties should honour their obligations in terms of the contract. This relationship based on reliance and good faith is broken when breach occurs, with the result that there is a need to provide redress to the injured party that can be derived from the contractual relationship. Lastly, privity of contract generally limits the effects of the contract, as well as the resultant rights and duties in terms of the contract, to the parties who contracted with each other. There is no such closed notion of privity in delict.

The article aims to explore the law of contract from a historical perspective and from a comparative analysis of various jurisdictions today to determine the nature of the claim for damages due to breach of contract. It concludes that there are fundamental differences between a claim for damages due to breach and a claim for damages due to the wrongful and culpable conduct of a third party. As a result, it is clear that the claim for damages due to breach of contract is a claim ex contractu that must be distinguished from delictual claims.

Re-assessing the African Principles on the Law Applicable to International Commercial Contracts through the prism of African traditional values

Re-assessing the African Principles on the Law Applicable to International Commercial Contracts through the prism of African traditional values

Author: TE Coleman

ISSN: 1996-2207
Affiliations: Senior Postdoctoral Research Fellow, Centre for International and Comparative Labour and Social Security Law, University of Johannesburg
Source: Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg, Issue 1, 2024, p. 75-95
https://doi.org/10.47348/TSAR/2024/i1a6

Abstract

Die ontwikkeling van die African Principles on the Law Applicable to International Commercial Contracts is geïnspireer deur die noodsaak van ’n betroubare en stabiele transnasionale regsraamwerk in ooreenstemming met die verbintenis van die Afrika-Unie tot die bevordering van ekonomiese groei by wyse van die daarstelling van ’n vryehandelsone in Afrika. Die African Principles is ontwerp as pan-Afrikaanse instrument en dien as ’n modelwet vir nasionale en, in die toekoms, regionale en supranasionale wetgewing in Afrika. Dit poog om reëls oor die internasionale handelsreg op die Afrika-kontinent te harmoniseer. Die African Principles is beïnvloed deur internasionale instrumente soos die Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts en die UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, asook ander internasionale instrumente.

Met die pan-Afrika aspirasies van die African Principles, verwag ’n mens dat dit die gedeelde waardes en etiek van Afrika-samelewings weerspieël en absorbeer. Hierdie verwagting is geanker in die toenemende hoeveelheid uitsprake van sommige howe in Afrika om tradisionele Afrika-waardes en -etiek te demarginaliseer en in die Afrika-handels- en kontraktereg op te neem. Ongelukkig gee die huidige konsep van die African Principles nie uitvoering aan die groeiende oproep om tradisionele Afrika-waardes en -etiek op eiesoortige en unieke wyse te inkorporeer nie, ten spyte van die pan-Afrika omvang en toepassing daarvan. Kenmerkend van die African Principles is die verbintenis tot Westerse beginsels van individualisme en party-outonomie as ’n middel om oorgrens-kommersiële aktiwiteite op die Afrika-vasteland te bevorder.

Met hierdie artikel poog die outeur om die African Principles deur die lens van tradisionele Afrika-waardes en -filosofie te heroorweeg. Daar word besin oor die debatte en implikasies van die invoeging van tradisionele Afrika-waardes in die handels- en kontraktereg. Dit stel voor dat die bepalings in die African Principles gemodelleer word in ooreenstemming met daardie waardes.