Comment: The Community Schemes Ombud Service (CSOS) circular of 2018 on the application of unanimous and special resolutions in terms of the Sectional Titles Schemes Management Act brings more confusion than clarity

Comment: The Community Schemes Ombud Service (CSOS) circular of 2018 on the application of unanimous and special resolutions in terms of the Sectional Titles Schemes Management Act brings more confusion than clarity

Authors CG van der Merwe

ISSN: 1996-2207
Affiliations: University of Stellenbosch
Source: Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg, Issue 3, 2019, p. 546 – 557

Abstract

None

Aantekening: Terughouding van pensioenbelang op aandrang van voormalige werkgewer ’n uiters bedenklike onregmatige dwangmiddel in menige geval

Aantekening: Terughouding van pensioenbelang op aandrang van voormalige werkgewer ’n uiters bedenklike onregmatige dwangmiddel in menige geval

Authors JC Sonnekus

ISSN: 1996-2207
Affiliations: Universiteit van Johannesburg
Source: Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg, Issue 3, 2019, p. 527 – 546

Abstract

None

Die beginsel van bevelsverantwoordelikheid soos vertolk deur die internasionale strafhof in die Bemba-saak

Die beginsel van bevelsverantwoordelikheid soos vertolk deur die internasionale strafhof in die Bemba-saak

Authors Aniel de Beer, Martha M Bradley

ISSN: 1996-2207
Affiliations: Navorsingsassistent Suid-Afrikaanse Leerstoel in Internasionale Reg, Universiteit van Johannesburg; Post-Doktorale Navorser, Suid-Afrikaanse Leerstoel in Internasionale Reg, Universiteit van Johannesburg
Source: Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg, Issue 3, 2019, p. 510 – 526

Abstract

THE PRINCIPLE OF COMMAND RESPONSIBILITY AS INTERPRETED BY THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT IN THE BEMBA CASE On 21 March 2016, trial chamber III of the international criminal court unanimously convicted Jean-Pierre Bemba Gombo, former vice-president of the Democratic Republic of the Congo, of crimes against humanity and war crimes committed by troops under his command in the Central African Republic between October 2002 and March 2003. This decision was of particular importance as Bemba was not convicted of having committed the crimes himself, but was held responsible for failing to prevent, suppress or refer for prosecution, crimes committed by troops under his command. As such, this was the first judgment by the international criminal court in which article 28 of the Rome Statute and the concept of command responsibility was applied extensively. On 8 June 2018 however the appeals chamber reversed the judgment of the trial chamber and acquitted Bemba of all charges. The appeals chamber found, inter alia, that the trial chamber had erred in its finding that Bemba as a military commander had failed to take "all necessary and reasonable measures" to prevent and repress the commission of war crimes by his subordinates as contemplated in article 28(a)(ii) of the Rome Statute. The authors consider the interpretation of the pre-trail chamber, the trial chamber and the appeals chamber of the phrase "all necessary and reasonable measures" and what is required for a commander to meet this standard in order to escape command responsibility under article 28(a)(ii) of the Rome Statute. It further evaluates whether there are certain minimum duties that a commander has to meet in order to satisfy the threshold of taking "all necessary and reasonable measures" and whether Bemba met this threshold. Finally, it highlights the complexities in determining ex post facto whether a commander has taken all reasonable and necessary measures in order to avoid incurring command responsibility under article 28(a)(ii). An analysis of the application of this threshold in the Bemba case is important in light of the recent arrest of more commanders in the Central African Republic for war crimes and crimes against humanity, and the findings by trial chamber II of the international criminal court that there are reasonable grounds to believe that these commanders can be held responsible for the crimes committed by their subordinates on the basis of command responsibility.

The State Liability Amendment Bill – further evaluation and commentary

The State Liability Amendment Bill – further evaluation and commentary

Authors AB Wessels, J Wewege

ISSN: 1996-2207
Affiliations: Senior Lecturer in Private Law, Stellenbosch University; LLB Student, Stellenbosch University
Source: Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg, Issue 3, 2019, p. 484 – 503

Abstract

DIE WYSIGINGSWET OP STAATSAANSPREEKLIKHEID — EVALUERING EN KRITIESE OPMERKINGS Staatsaanspreeklikheid vir skade voortspruitend uit mediese wanpraktyke in die openbare gesondheidsorgsektor het in die laaste dekade teen ‘n drastiese tempo toegeneem. Die hoeveelheid eise, asook die skadevergoeding wat betaal word aan suksesvolle litigante, het op aansienlike wyse vermeerder. As hierdie stand van sake aanhou voortbestaan, sal dit die staat se vermo\xc3\xab, en grondwetlike plig, om openbare gesondheidsdienste te lewer, ondermyn. Teen hierdie agtergrond is die Suid-Afrikaanse Regshervormingskommissie aangewys om hervormingsmoontlikhede te ondersoek. Gedagtig aan die finansi\xc3\xable druk waaronder die departement van gesondheid tans verkeer, het die kommissie, as tussentydse voorstel, die wetgewer aangemoedig om die Wet op Staatsaanspreeklikheid te wysig. Die wetgewer het gehoor gegee en ‘n wetsontwerp is in Mei 2018 ter tafel gel\xc3\xaa. Dit is hoofsaaklik daarop gemik om gestruktureerde skikkings moontlik te maak asook om dit vir die staat moontlik te maak om, in plaas daarvan om slagoffers finansieel te vergoed, openbare gesondheidsdienste te verskaf aan die slagoffer. Indien dit bekragtig sou word, sal dit verreikende gevolge inhou vir die publiek, diegene werksaam in die openbare gesondheidsorgsektor asook regpraktisyns. Verskeie belanghebbendes het gevolglik skriftelik kommentaar op die wetsontwerp ingedien. Hierdie artikel bevat ‘n kritiese evaluering van verskeie kwessies wat die moontlike statut\xc3\xaare hervorming vergesel en deur die voorleggings uitgelig word. Dit sluit onder meer die volgende onderwerpe in: die algemene doel en nut van die voorgestelde wetsontwerp, die moontlike voor- en nadele van gestruktureerde skikkings, die moontlike effek wat die wetsontwerp op gebeurlikheidsfooie en die staat se toerekeningsvatbaarheid kan h\xc3\xaa asook grondwetlike aspekte van die wetsontwerp en ander moontlike alternatiewe wat die staat kan oorweeg in hierdie konteks. Verder word daar ook gekyk na die voorgestelde gebruik van die verbruikersprysindeks asook die gevolge wat die voorgestelde wysiging mag inhou vanuit ‘n inkomstebelastingperspektief. Daar word tot die gevolgtrekking gekom dat, alhoewel die wetsontwerp heelwat verfyn moet word, dit ‘n stap in die regte rigting is.