The impact of the European Union’s Succession Regulation on a multi-jurisdictional estate

Authors Eben Nel

ISSN: 1996-2207
Affiliations: Affiliated with the Nelson Mandela University, Port Elizabeth
Source: Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg, Issue 3, 2018, p. 601 – 612

Abstract

DIE EFFEK VAN DIE NUUTSTE POGING IN DIE EUROPESE UNIE OM OORGRENSBOEDELS TE HARMONIEER As gevolg van ‘n verskeidenheid plaaslike en internasionale faktore, beskik duisende Suid-Afrikaners oor bates in meer as een regsgebied. Die potensi\xc3\xable gevolge van eiendom in veelvuldige lande en die erfopvolging ten opsigte van daardie bates, moet nie deur boedelraadgewers en hul kli\xc3\xabnte onderskat word nie. Aspekte soos burgerskap, verblyfreg, die plek van die huwelikseremonie, die plek waar die persoon gewoonlik woonagtig is, asook die ligging van die onderskeie bates, moet in ag geneem word wanneer boedelbeplanning gedoen en testamente opgestel word vir diesulke partye. Die Suid-Afrikaanse testateur moet die plaaslike erfreg harmonieer met die re\xc3\xabls van beide die bepaalde regsgebiede waar sy bates gele\xc3\xab is, en enige relevante internasionale verdrae. In ‘n poging om oorgrens-erfopvolging in Europa te vergemaklik, is die Europese Unie se regulasie oor erfopvolging in 2012 uitgereik. Hierdie re\xc3\xabls is van toepassing op alle bates wat binne die grense van ‘n lidland gele\xc3\xab is, en word in die konteks van vorige pogings tot internasionale harmoni\xc3\xabring, soos die verdrae van Den Haag, in o\xc3\xabnskou geneem. In hierdie artikel word die belangrikste verbindingsfaktore in geval van boedels in veelvuldige jurisdiksies bespreek, asook die inhoud en toepaslikheid van die 2012 regulasie op die boedels van Suid-Afrikaanse burgers. Die leerstuk van keuse-van-reg en die potensi\xc3\xable gevolge van renvoi word ook kortliks ondersoek. Daar word gepoog om, aan die hand van ‘n feitestel, die potensi\xc3\xable problematiek wat ‘n oorgrensboedel teweeg mag bring, te illustreer. Dit is dikwels nodig vir ‘n testateur om afsonderlike testamente vir die onderskeie regsgebiede op te stel. Sodoende word verseker dat die verskillende administratiewe en regsvereistes in ag geneem word en aan uitvoering gegee kan word. Ter afsluiting, word ‘n aantal praktiese riglyne verskaf, wat, na die mening van die skrywer, in ag geneem moet word deur die raadgewer en opsteller van testamente vir persone met bates in veelvuldige regsgebiede.